MODELING OF THE ROLLING PROCESS IN THE WIRE ROD BLOCK MODULES

Keywords: rolling stability, modelling, coefficient of friction, tension, wire block

Abstract

The purpose of the investigation is to study the effect of friction conditions in the deformation zone and the regime reduction on the longitudinal stability of the process and the interstand tension of the workpiece when rolling in a wire block.
Methods. The investigation methodology involved mathematical modelling of the rolling process in the stands of the wire block with determination of the average resultant internal forces in the deformable metal and other process parameters.
Results. It is established that with increase of the coefficient of friction, the longitudinal stability of the rolling process on all the stands of the wire block increases with the simultaneous decrease of the specific tension of the workpiece in the interstand intervals, and with slight changes in the reduction in the first stand of the block.
The originality of these results is the development of a mathematical model of the rolling process, which allows to determine, in addition to the known parameters, the average resulting longitudinal forces as a criterion for the sustainability of the process, and to confirm the possibility of using such a model for wire blocks with rigid kinematic coupling between stands.
The practical implications of the results of the work lies in the possibility of using the developed model, the revealed features of changing the parameters on the stands of the block in the development and improvement of rolling technology, as well as the ability to use the model to adjust the regime reduction in order to ensure minimum interstand tensions and the stability of the process on the block.

References

Kuhushyn, A. A., & Popov, Yu. A. (1982). Vysokoskorostnaia prokatka katanky [High speed rolling wire rod]. Moskva: Metallurhyia

Horbanev, A. A., Zhuchkov, S. M., Fylyppov, V. V., Tymoshpolskyi, V. I., Steblov, A. B., Yunakov, A. M., & Tyshchenko, V. A. (2003). Teoretycheskye i technolohycheskye osnovy vysokoskorostnoi prokatky katanky [Theoretical and technological foundations of high-speed rolling wire rod]. Mynsk: Vysshaia shkola

Ivodytov, A. N. & Horbanev, A. A. (1989). Razrabotka i osvoenye technolohyy proyzvodstva vysokokachestvennoi katanky [Development and mastering of high quality wire rod production technology]. Moskva: Metallurhyia

Yunh, H., & Kratcher, I. (1962). Opyt ekspluatatsyy reduktsyonnoho stana dlia horiachei prokatky katanky [Operating experience of a reduction mill for hot rolling of wire rod]. Stahl und Eisen, (22), 52-62

Dale, J. R. (1971). Einadrige Schnell Drahtstraße Pacific Steel Ltd. Kalibrienrung, (15), 55 –62

Maksymenko, O. P., & Kuzmyn, E. V. (2017). Samorehulyrovanye protsessa s uchetom vnutrennykh prodolnykh syl pry prokatke v provolochnom bloke [Self-regulation of the process taking into account the internal longitudinal forces during rolling in a wire block]. Metallurhycheskaia i hornorudnaia promyshlennost, (6), 16-21

Maksymeno, O. P., & Marchenko, K. K. (2018). Metodyka y rezultaty issledovanyia iznosa kalybrov valkov pry prokatke katanky v provolochnom bloke [Methods and results of the study of wear gauge rolls when rolling rod in a wire block]. Metallurhycheskaia i hornorudnaia promyshlennost, (2), 20-24

Hrudev, A. P. (1998). Zakhvatyvaiushchaia sposobnost prokatnykh valkov [The bite ability of the rolls]. Moskva: SP Yntermet Enzhynyrynh

Maksymenko, O. P., Loboiko, D. Y., & Yzmailova, M. K. (2016). Prodolnaia ustoichyvost polosy v valkakh s analyzom kontaktnykh uslovyi [Longitudinal stability of the strip in the rolls with the analysis of contact conditions]. Sbornyk nauchnykh rabot Dneprodzerzhynskoho hosudarstvennoho tekhnycheskoho unyversyteta (Tekhnycheskye nauky). Dneprodzerzhynsk: DDTU

Maksymenko, O. P., Nikulin, O. V., & Romaniuk, R. Ia. (2009). Teoretycheskyi analyz zakhvatyvaiushchei sposobnosty valkov v ustanovyvshemsia rezhyme prokatky [Theoretical analysis of the bite ability of rolls in steady state rolling.]. Yzv. vuzov. Chernaia metallurhyia, (10), 32-34

Maksymenko, O. P., & Romaniuk, R. Ia. (2009). Yssledovanyia srednei rezultyruiushchei horyzontalnykh syl v ochahe deformatsyy [Studies of the average resulting horizontal forces in the deformation zone]. Yzv. vuzov. Chernaia metallurhyia, (10), 22-24

Hrudev, A. A. (1988). Teoryia prokatky [Rolling theory]. Moskva: Metallurhyia

Tselykov, A. Y. (1962). Teoryia rascheta usylyi v prokatnykh stanakh [Theory of calculation of efforts in rolling mills]. Moskva: Metallurhyia

Published
2020-09-30
How to Cite
Maksimenko, O., Samokhval, V., Orobtsev, A., Nikulin, O., & Marchenko, K. (2020). MODELING OF THE ROLLING PROCESS IN THE WIRE ROD BLOCK MODULES. Metallurgical and Ore Mining Industry, (3), 59-68. https://doi.org/10.34185/0543-5749.2020-3-59-68